slide
slide
slide
slide
slide
slide

Základní umělecká škola Brno, Vranovská

Doručování dokumentů

Doručené dokumenty se přijímají v podatelně - kanceláři školy, která sídlí na adrese:  Vranovská 842/41, 614 00 Brno. Na této adrese jsou v následujících úředních hodinách od 8:00 do 15:30 přijímány dokumenty v analogové podobě a dokumenty v digitální podobě doručované na přenosných technických nosičích dat. ESSL umožňuje příjem datových zpráv doručovaných na e-mailové adrese: info@zusvranovska.cz,  doručovaných prostřednictvím datové schránky, jejíž identifikátor je dvp3nth nebo na těchto přenosných nosičích dat: CD, DVD, a paměťové médium USB. CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. Paměťové médium USB musí mít systém souborů FAT32 nebo NTFS. V případě dokumentu předaného škole mimo podatelnu a dokumentu vytvořeného z podání nebo podnětu učiněného ústně zajistí příslušný zaměstnanec, který jej převzal nebo vytvořil, jeho bezodkladné předání podatelně.

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný škole, je-li dostupný kanceláři školy.

Dokument v digitální podobě je dostupný:

  • pokud je ve formátu, ve kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě,
  • lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem
  • neobsahuje-li škodlivý kód,
  • v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě.

Pokud je škole dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný kanceláři školy, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává. Škola také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

Škola používá datovou schránku. ID datové schránky: dvp3nth.

 Škola používá emailovou adrsu: info@zusvranovska.cz

Veškeré dokumenty se neprodleně zaevidují do elektronického systému spisové služby.